Hệ thống thông tin quản lý ERP

Hệ thống thông tin quản lý ERP

Hệ thống thông tin quản lý ERP là gì ? Enterprise Resource Planning - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp viết tắt là ERP, cung cấp …